Cống rung ep D800

Chi tiết

ĐK trong (mm) 800
ĐK ngoài (mm) 960
Khẩu độ (mm) 3.000
Bê tông (m3) 0,71
Thép (kg) 16,72 - 22,83
Trọng lượng (tấn) 1,78