Cống rung ep D2000

Chi tiết

ĐK trong (mm) 2.000

ĐK ngoài (mm) 2.313

Khẩu độ (mm) 3.000

Bê tông (m3) 3,38

Thép (kg) 114,22 - 146,89

Trọng lượng (tấn) 8,45