Cống rung ep D1500

Chi tiết

ĐK trong (mm) 1.500

ĐK ngoài (mm) 1.753

Khẩu độ (mm) 3.000

Bê tông (m3) 2,07

Thép (kg) 77,54 - 99,44

Trọng lượng (tấn) 5,175