Cống rung ep D1000

Chi tiết

ĐK trong (mm) 1.000
ĐK ngoài (mm) 1.200
Khẩu độ (mm) 3.000
Bê tông (m3) 1,1
Thép (kg) 29,65 - 40,2
Trọng lượng (tấn) 2,75